Yhteystiedot

Joel Toivolan säätiö
Angervotie 5 C 29
00320 Helsinki
saatio (ät) helsinkinet.fi

Asiamies Mikko Eskola
Puh: 040 560 9060Säätiön apurahojen hakeminen

Säätiön henkilökohtaisia apurahoja haetaan alla olevilla lomakkeilla.

Tutkija-apurahojen hakulomake

Matka-apurahojen hakulomake

Vuoden 2020 apurahojen hakuohjeet pdf-tiedostona.

 

Vuoden 2020 apurahojen hakuohjeet

Joel Toivolan säätiö sääntöjensä mukaisesti tukee suomalaista humanistista ja yhteiskuntatieteellistä Kiinan-tutkimusta. Apurahan hakijan on siis selkeästi tutkittava Kiinan kieliä, kulttuuria tai yhteiskuntaa. Säätiö ei kuitenkaan tue uskontotieteiden, teologian tai liiketaloustieteiden tutkimusta.

Säätiön painopisteenä on akateemisesti nuorten tutkijoiden tukeminen (väitöskirjatyön alussa oleva tutkija tai vastaväitellyt post doc –tutkija). Hankeapurahoilla säätiö edistää etenkin suomalaisen Kiina-tutkimuksen toimijoiden ja instituutioiden välistä yhteistyötä ja yhteishankkeita.

Apurahatyypit

1. Hankeapurahat

Hankeapurahat ovat yliopistojen ja muiden yhteisöjen haettavana. Hankeapurahaa voi hakea säätiön toimialaan liittyvän kertaluonteisen hankkeen tai projektin rahoittamiseksi. Hankeapurahan suuruus on enintään 5 000 euroa.

Säätiö asettaa etusijalle suomalaisten Kiina-tutkimuksen instituutioiden (esim. yliopistot) yhteistyötä edistävät hankkeet. Jos hanke on vain yhden henkilön toteuttama, tulee hakemus tehdä tutkija-apurahahakemuksena.

Hakemus

Hankeapurahoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi hankkeen tavoitteet, sisältö, toimijat, aikataulu ja rahoitus kokonaisuudessaan. Lisäksi hakemukseen tulee liittää hankkeeseen keskeisesti liittyvien henkilöiden akateemiset ansioluettelot.

Hankeapurahahakemus liitteineen tulee toimittaa säätiölle postitse kahtena kappaleena. Lisäksi hakulomake tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona (doc- tai rft-tiedostona) osoitteeseen saatio@helsinkinet.fi. Hakemuksia ei palauteta.

2. Tutkija-apurahat

Tutkija-apuraha on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille ensisijaisesti väitöskirjatutkimukseen, mutta myös vastaväitelleet tohtorit voivat hakea apurahaa. Säätiö painottaa tutkija-apurahapäätöksissään akateemisesti nuoria hakijoita.

Apuraha on tarkoitettu mahdollistamaan kokopäiväinen tutkimustyö ja säätiö edellyttää apurahansaajan olevan muusta työstä vapaana apurahakauden ajan. Apurahan saaja ei myöskään voi samanaikaisesti vastaanottaa muita apurahoja.

Säätiön myöntämät tutkija-apurahat ovat ensisijaisesti 12 kuukauden mittaisia.

Apurahan määrä on 22 000 euroa vuodessa (post doc –tutkijalle 24 000 € / vuosi). Lisäksi 12 kuukauden tutkija-apurahan saajalle myönnetään 2 000 euron määräraha tutkimuksen aineistokuluihin, tutkimukseen liittyvää matkaa varten tai muihin tutkimuksen aiheuttamiin kuluihin, jotka säätiö hyväksyy. Määräraha voidaan maksaa myös yliopistolle ns. yleiskustannuslisänä.

Tutkija-apuraha voidaan myöntää myös 6 – 11 kuukauden mittaisena, jolloin apurahan kuukausittainen määrä on 1800 € (post doc –tutkijalle 2000 €/kk).

Hakijaa pyydetään hakemuksessa ilmoittamaan haettavan apurahan määrä kuukausina. Apurahan saaja on velvollinen vakuuttamaan itsensä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa (lisätietoja: www.mela.fi).

Hakemus

Tutkija-apurahaa haetaan säätiön hakemuskaavakkeella, joka on saatavilla säätiön verkkosivuilla osoitteessa www.joeltoivolansaatio.fi. Hakemuskaavake tulee kokonaisuudessaan täyttää suomeksi, mutta hakemuksen liitteet voivat olla myös ruotsiksi tai englanniksi.

Tiedot hakemukseen liitettävistä liitteistä käyvät ilmi hakulomakkeesta. Hakemus liitteineen tulee toimittaa säätiölle kahtena allekirjoitettuna kappaleena. Lisäksi hakulomake tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona (doc- tai rft-tiedostona) osoitteeseen saatio@helsinkinet.fi. Hakemuksia ei palauteta.

3. Matka-apurahat

Matka-apurahoja myönnetään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille Kiinan-tutkijoille ulkomailla järjestettävään konferenssiin osallistumiseksi tai kenttätutkimuksen tekemiseksi ensisijaisesti Kiinassa. Jos matka-apurahaa haetaan kiinan kielen syventäviin jatko-opintoihin Kiinassa, tulee hakijan liittää hakemukseen selvitys kiinan kielen opinnoista ja taidosta. Matka-apurahan suuruus on enintään 2000 euroa.

Hakemus

Matka-apurahaa haetaan säätiön hakemuskaavakkeella, joka on saatavilla säätiön verkkosivuilla osoitteessa www.joeltoivolansaatio.fi. Hakemuskaavake tulee kokonaisuudessaan täyttää suomeksi, mutta hakemuksen liitteet voivat olla myös ruotsiksi tai englanniksi.

Tiedot hakemukseen liitettävistä liitteistä käyvät ilmi hakulomakkeesta. Hakemus liitteineen tulee toimittaa säätiölle kahtena allekirjoitettuna kappaleena. Lisäksi hakulomake tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona (doc- tai rft-tiedostona) osoitteeseen saatio@helsinkinet.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Hakuaika

Kaikkien apurahojen hakuaika on 15.1. - 14.2.2020. Allekirjoitetut hakemukset toimitetaan säätiölle postitse ja hakemukset katsotaan saapuneeksi määräajassa, kun kuoressa on hakuajan postileima. Ulkomailta lähetetty hakemus tulee saapua perille hakuajan kuluessa. Hakemuksia ei voi toimittaa henkilökohtaisesti säätiön osoitteeseen. 

Sähköpostitse lähetettävien sähköisten hakulomakekopioiden on oltava perillä säätiön sähköpostiosoitteessa viimeistään 14.2.2020.

Myöhästyneitä tai määräaikaan mennessä puutteellisina toimitettuja hakemuksia ei huomioida, ei myöskään vain sähköpostitse toimitettuja hakemuksia. Hakemuksia tai liitteitä ei palauteta. 

Suositukset

Mahdollisia suosittelijoita pyydetään lähettämään suositukset suoraan säätiölle 14.2.2020 mennessä.

Apurahapäätöksistä tiedottaminen

Myönnetyistä apurahoista tiedotetaan suoraan apurahan saajille sekä säätiön verkkosivuilla alustavan aikataulun mukaan huhtikuussa 2020.

Tietosuoja

Säätiö käsittelee apurahahakemuksissa saamiaan henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja henkilötietolain mukaisesti. Lisätietoja säätiön verkkosivuilta.